Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
T: 01685 727400
E:fis@merthyr.gov.uk


Ystafell Synhwyraidd Y Ganolfan Plant Integredig

Ystafell Synhwyraidd Y Ganolfan Plant Integredig

Mae Canolfan Plant Integredig Pentrebach yn gartref i Ystafell Synhwyraidd o’r radd flaenaf. Mae’n llawn offer cyffrous a gweithgareddau chwarae addas i blant o bob oed a’r rheini ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae’r ystafell yn cynnwys tiwbiau swigod, chwarae meddal, paneli wal ryngweithiol a llawer mwy!

Mae’r ystafell yn gartref wythnosol i grwpiau Bwydo o’r Fron a Thylino Babi, yn ogystal â preifat i aelodau o’r cyhoedd; boed yn grŵp o famau newydd sydd am ddod at ei gilydd am amgylchedd diogel ac ysgogol i’r rhai bach allu cropian o gwmpas a dysgu; neu blant hŷn i ddatblygu eu sgiliau echddygol drwy chwarae; neu brofiad aml-synhwyraidd i’r rheini ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (Plant ac oedolion fel ei gilydd), gall ein Hystafell Synhwyraidd roi lle i bron unrhyw un. Mae yno ddigon o le i gadeiriau olwyn a lle diogel i goets babi. Mae ein staff cyfeillgar ar y safle ar bob adeg i helpu i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

Mae’r cyfleuster hwn ar agor i’r cyhoedd, lleoliadau Gofal Plant a grwpiau hefyd. Nid oes raid talu i archebu lle na’i ddefnyddio. Ffoniwch 01685 727374 am wybodaeth bellach neu i wneud archeb arall.

Llyfrgell Benthyca Synhwyraidd

Catalog Adnoddau Synhwyraidd y gellir eu benthyg

 

Diweddarwyd: Medi 2021