Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
T: 01685 727400
E:fis@merthyr.gov.uk


Cwestiynau Cyffredin – Rhieni

Cwestiynau Cyffredin – Rhieni

Dyma rai cwestiynau i’w hystyried wrth ymweld â lleoliad gofal plant.

A yw’n Groesawus?

• A wnaed i chi deimlo eich bod yn cael croeso?

• A oedd y plant yn edrych yn hapus, yn chwilfrydig ac wedi’u symbylu?

• A oedd y staff yn barod eu cymorth?

Adeiladau

• A oedd yr adeilad yn lân, wedi’i awyru’n dda ac yn ddiogel?

• A oedd lle parcio i rieni?

• A oes darpariaeth ar gyfer anghenion addysgol arbennig?

• Beth am brydau? Os oes gan fy mhlentyn anghenion dietegol, a ellir darparu ar eu cyfer?

• A oes lle chwarae awyr agored ar gael?

Staff

• A oedd y staff yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd atynt?

• Sut oedd y staff yn rhyngweithio â’r plant?

• Sut mae’r staff yn annog ymddygiad da?

• Faint o ofalwyr a faint o blant sydd yn y lleoliad?

Gweithgareddau

• A oes llawer o deganau ac offer chwarae addas?

• Sut caiff gemau cyfrifiadurol neu deledu eu defnyddio?

• A oedd y gweithgareddau’n amrywiol a llawn dychymyg?

• A gaiff bechgyn a genethod eu hannog i gymryd rhan yn yr holl weithgareddau a defnyddio’r holl offer?

• A gaiff fy mhlentyn straeon? A oes llyfrau i edrych arnynt?

A yw’n ofalgar?

• A yw’r lleoliad yn hyblyg ynghylch cyfnod ymgyfarwyddo? Alla i aros gyda fy mhlentyn i’w gynorthwyo i ymgyfarwyddo?

• Sut fydda i’n cael gwybod am gynnydd fy mhlentyn?