Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
T: 01685 727400
E:fis@merthyr.gov.uk


Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant

Mae Deddf Gofal Plant 2006 yn gofyn bod pob awdurdod lleol yn cyflawni Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant (ADdGP).

Nod yr Asesiad

Nod yr asesiad yw darparu’r wybodaeth angenrheidiol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful i ddynodi’r bylchau yn y farchnad a chynllunio’r camau i sicrhau gofal plant digonol. Yn y cyd-destun hwn, ystyr “digonol” yw meddu ar y math a’r cyflenwad cywir o ofal plant sy’n diwallu anghenion yr holl rieni/gofalwyr yn y gymuned leol, gan ganolbwyntio’n benodol ar ddiwallu anghenion teuluoedd â phlant anabl a’r rheini sy’n gweithio neu’n chwilio am waith.

 

Sylwadau ac Awgrymiadau

Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ynglŷn ag asesiadau gofal plant yn y dyfodol a’r camau i ymdrin â’r bylchau o ran gofal plant.

Os hoffech wybod rhagor am ofal plant sydd ar gael yn eich ardal, cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

 

Ffurflen Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant 2017

 

Diweddarwyd: Hydref 2019