Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Clybiau cyn ac ar ôl ysgol

Mae clybiau cyn ac ar ôl ysgol cofrestredig yn glybiau ar gyfer plant oed ysgol ac fel arfer yn cael eu cynnal mewn ysgol neu leoliad cysylltiedig. Amcan gweithgareddau clybiau cyn ac ar ôl ysgol ydi rhoi cyfle i blant ymlacio, dysgu a chwarae gyda’u ffrindiau.

Mae sawl math o glwb cyn ac ar ôl ysgol:-

• Clwb Brecwast – cyfle i’ch plentyn fwynhau brecwast a chwmni ei ffrindiau cyn i’r ysgol ddechrau.

• Clwb ar ôl ysgol – ar ôl ysgol tan tua 6yh. Mae rhai clybiau’n danfod plant i ac o’r clwb.

• Cynlluniau chwarae gwyliau – yn ystod gwyliau’r ysgol yn unig.

Mae’n rhaid talu i fynd i glwb cyn ac ar ôl ysgol. Mae’r prisiau’n amrywio ond fe allech chi fod yn gymwys i gael cymorth ariannol tuag at y gost.

Ar hyn o bryd rydym yn trosglwyddo ein gwybodaeth i gronfa ddata newydd. Rydym yn gweithio gyda darparwyr i'w helpu i gofrestru eu gwybodaeth. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y darparwyr yw sicrhau bod eu gwybodaeth yn cael ei gynnwys.

 

Diweddarwyd: Hydref 2018

 

 © Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?