Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Y Feithrinfa Ddyddiol

Mae’r Feithrinfa Ddyddiol Gofrestredig yn darparu gofal dydd cyflawn i blant pum mlwydd oed ac iau yn cynnwys babanod. Mae’n rhaid i bob Meithrinfa Ddyddiol fod wedi ei gofrestru a’i arolygu gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).

Mae’r rhan fwyaf o Feithrinfeydd Dyddiol ar agor o 8yb tan 6yh o ddydd Llun tan ddydd Gwener. Mae rhai ohonyn nhw’n cynnal clybiau brecwast, clybiau ar ôl ysgol a chlybiau gweithgareddau gwyliau. Mae rhai Meithrinfeydd hefyd yn nôl ac yn danfon plant adref gan gynnig gwasanaeth gofal gynhwysfawr i blant ysgol tair i wyth mlwydd oed.

Fe all Meithrinfeydd Dyddiol fod yn aelodau o’r Gymdeithas Meithrinfeydd Dyddiol Cenedlaethol (yr NDNA), cymdeithas sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i feithrinfeydd, hyfforddiant ar ofal plant a’r cynllun gwella ansawdd ‘e-Quality Counts’. Mae’r NDNA yn darparu cefnogaeth i feithrinfeydd a gweithwyr blynyddoedd cynnar sy’n eu galluogi i gynnig y gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar gorau posib i blant.

Mae prisiau anfon eich plentyn i Feithrinfa Ddyddiol yn amrywio. Mae cymorth ar gael i helpu talu cost gofal plant ac mae’n werth gwirio i weld a ydych chi’n gymwys i gael Credydau Treth.

 

 

Diweddarwyd: Hydref 2019© Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?