Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
T: 01685 727400
E:fis@merthyr.gov.uk

Gofal Plant ym Merthyr TudfulYm Merthyr Tudful, rydym yn ffodus bod gennym nifer o ddarparwyr gofal plant o safon gan gynnwys meithrinfeydd o fathau gwahanol, cylchoedd meithrin, gofalwyr plant, clybiau y tu allan i’r ysgol a gwyliau.

Bydd mynychu darparwr gofal plant o safon yn helpu datblygu sgiliau cymdeithasol, ieithyddol, emosiynol a gwybyddol plentyn, yn ogystal a medrusrwydd corfforol fydd yn eu helpu wrth i fywyd fynd yn ei flaen. 

Ydych chi wedi ystyried gofal plant blynyddoedd cynnar ym Merthyr Tudful?
Mae pob rhiant a gofalwr plant wedi bod yna, y poeni am allu fforddio mynd yn ôl i’r gwaith neu os oes posib i chi gael gafael ar y gofal plant iawn i chi a’ch plentyn.

Ddylech chi ddanfon eich plentyn i feithrinfa, grwp chwarae, cylch meithrin neu ofalwr plant hyd yn oed os nad ydych chi’n gweithio?
Gall y cwestiynnau fod yn ddi-ddiwedd, a’r atebion weithiau yn ddigon i’ch drysu yn lân.

Yn ôl astudiaeth ddiweddar gan Ysgol Economaidd Llundain a Phrifysgol Rhydychen, mae plant dwy a thair oed sy’n mynychu meithrinfa yn arddangos gwell sgiliau bob dydd a chymdeithasol, tra bod y rheiny sy’n aros adref yn arddangos diffyg mewn sgiliau llafar a symudol. Daw’r astudiaeth i’r casgliad felly bod mynychu meithrinfa o fudd i blant ifanc.

Bydd mynychu darpariaeth gofal plant o safon yn helpu gwella sgiliau eich plentyn mewn


Meithrinfeydd DyddCylchoedd MeithrinPlant a Theuluoedd CenterGofalwyr plant