Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
T: 01685 727400
E:fis@merthyr.gov.ukChwarae Cymru

Chwarae Cymru

Chwarae Cymru yw elusen cenedlaethol er chwarae plant.

Cynghorion defnyddiol i reinin gefnogi chwarae plant (Awst 2017)   Mae ein adnodd newydd, Cynghorion defnyddiol I rieni gefnogi chwarae plant, yn cynnwys gwybodaeth am fuddiannau corfforol a meddylion chwarae, cynghorion ar gyfer magu plant mewn modd chwaraeus, yn ogystal ádelio á phryderon rhienin am chwarae tu allan.

Anturiaethau bob dydd (Awst 2017) Mae bob plenty yn elwa o gyfleoedd I chwarae'r tu allan - 'does dim rhaid inni wario arain ar weithgareddau costus na theithio  millitroedd I faes chwarae cyrchan.

Chwarae, gwaith chwarae a bwyd - (Awst 2017) - Mae'r daflen wybodaeth yma'n archwilio'r agenda iechyd gyfredol, chwarae ac iechyd,sut y gellir darparu bwyd mewn lleoliad gwaith chwarea, yn ogystal á gwerthoedd ac agweddau taug at fwyd. 

Chwarae a thechnoleg ddigidol (Gorffennaf 2017) Mae’r daflen wybodaeth yma - Chwarae a thechnoleg ddigidol - yn bwrw golwg feirniadol ar ddefnydd plant a phobl ifanc o ffonau symudol a dyfeisiau symudol eraill, gan ganolbwyntio ar chwarae. Archwilir y modd y bydd plant yn defnyddio dyfeisiau yn eu chwarae, yn ogystal â gwahanol safbwyntiau ac awgrymiadau i gynorthwyo pobl sy’n gweithio gyda phlant.  

Awgrymiadau anhygoel: amser sgrin a chwarae digidol (Mai 2017) Mae nifer ohonom yn ei chael yn anodd canfod yr ateb i’r heriau sy’n ymwneud ag amser sgrin a sut i gefnogi plant a phobl ifanc i ymwneud a rhyngweithio gyda chwarae digidol mewn modd buddiol a chytbwys. Mae gennym, fel oedolion, rôl bwysig i’w chwarae wrth gefnogi plant mewn byd digidol.

Chwarae, gwaith a gwytnwch: Papur briffion i lywio'r cynllunion ar gyfer y rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf (Rhagfyr 2016) Mae’r papur briffio hwn yn disgrifio sut y gall gwasanaethau chwarae a gwaith chwarae ymdrin â bylchau mewn darpariaeth gwasanaethau ar gyfer rhieni a phobl ifanc yn ogystal â chyfrannu tuag at atal Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) a lleddfu’r effaith ar blant a phobl ifanc sy’n byw mewn amgylchiadau anodd.

Awgrymiadau anhygoel ar gyfer Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan (Hydref 2016)  Mae Diwrnod Ystafell Ddosbarth Tu Allan yn ddiwrnod i blant ym mhobman fwynhau dysgu a chwarae’r tu allan i’r ystafell ddosbarth. 

Awgrymiadau anhygoel - gwneud amser I chwarae (Awst 2016)  Pan fyddwn yn gofyn beth sy’n bwysig iddynt, bydd plant yn dweud wrthym mai chwarae a bod gyda’u ffrindiau yw un o agweddau pwysicaf eu bywydau.

Awgrymiadau anhygoes ar gyfer Diwrond Ystafell Ddosbarth Wag (Mehefin 2016)  Mae Diwrnod Ystafell Ddosbarth Wag yn ddiwrnod i blant ym mhobman fwynhau dysgu a chwarae’r tu allan i’r ystafell ddosbarth

Hybu gweithgarwch corfforol trwy chwarae'r tu allan mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar (Ebrill 2016)  Mae’r daflen wybodaeth hon yn archwilio sut fydd chwarae’n cyfrannu at les corfforol plant a sut y gall ymarferwyr y blynyddoedd cynnar ddarparu caniatâd, amser a lle, yn ogystal â sicrhau bod deunyddiau ar gael, ar gyfer chwarae. Mae hefyd yn cynnig cyngor ymarferol ar gyfer bod yn synhwyrol ynghylch iechyd a diogelwch.

Gwnewch I ffwwrdd A'r bubble wrap (Mawrth 2016)   Cynghorion ar sut y gall oedolion gefnogi angen plant am chwarae'n llawn risg.

Pam gwneud amser I chwarae? (Mawrth 2016)  Mae’r daflen wybodaeth yn cynnig cefnogaeth i ddarparwyr chwarae i eiriol dros ddarpariaeth chwarae wedi ei staffio. Mae’n dangos pam fod chwarae mor bwysig ac mae’n archwilio buddiannau darpariaeth chwarae wedi ei staffio i blant ac i’r gymuned ehangach.

 

Diweddarwyd: Hydref 2019