Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
T: 01685 727400
E:fis@merthyr.gov.uk


Asesiad Digonolrwydd Chwarae

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried bod chwarae’n rhan bwysig a gwerthfawr iawn o fywydau ein plant. Mae chwarae’n un o hawliau sylfaenol plentyn, mae o’n ganolog i’w fwynhad o fywyd ac mae ei effaith yn llesol. Mae yna lawer o dystiolaeth yn dangos bod chwarae’n rhan hanfodol o ddatblygiad gwybyddol, corfforol, cymdeithasol a meddyliol plentyn. Mae hefyd dealltwriaeth gynyddol o faint cyfraniad chwarae, nid yn unig at ansawdd bywyd y plentyn ei hun, ond hefyd at les ei deulu a’r gymuned o’i gwmpas.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod dyletswydd ar yr Awdurdodau Lleol i gynnal asesiad o ddigonolrwydd chwarae h.y. i weld a oes digon o gyfle i blant chwarae yn y Bwrdeistrefi Sirol ac, os nad oes digon o gyfle, i’r Awdurdodau wneud trefniadau priodol (i’r graddau y mae hynny’n rhesymol ymarferol).

Er mwyn i gyfleoedd chwarae fodloni gofynion plant, mae’n hanfodol ymgynghori â’r plant i weld yr hyn y maen nhw am ei gael o weithgareddau chwarae a hamdden. Bydd Cyngor Merthyr felly’n ymgynghori â phlant, rhieni, teuluoedd a thrigolion eraill cymunedau’r Bwrdeistref Sirol wrth gynnal eu Hasesiad o Ddigonolrwydd Chwarae.

Digonolrwydd chwarae yng Nghymru - Mae’r daflen wybodaeth yn anelu i gynnig gwell dealltwriaeth am ddigonolrwydd chwarae yng Nghymru i’r rheiny lle nad yw eu gwaith yn ymwneud yn uniongyrchol â chwarae

Chwarae Crynodeb Asesiad Digonolrwydd 2019

Diweddarwyd: Hydref 2019