-->

Datganiad Hygyrchedd Gwasanaeth Gwybodaeth i’r Teulu Merthyr Tudful


Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sy’n rhedeg y wefan hon. Rydym am i gymaint o bobl a phosib i allu defnyddio y wefoan hon. Er enghraifft, mae hyn yn golygu y dylech allu:

 • Newid ffont, lefel golau a lliw
 • Ymestyn y testun hyd at 300% heb i’r testun adael y sgrin
 • Gwe lywio’r wefan gan ddefnyddio’r fysellfwrdd yn unig
 • Gwe lywio’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • Gwrando ar y wefan gan ddefnyddio darllenwr sgrin ( yn cynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver).

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml a phosib i’w deall.

Mae gan (ddolen allanol) AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon?

Rydym yn gwybod nad yw rhannau o’r wefan yn gwbl hygyrch:

 • Nid yw pob dogfen PDF yn hygyrch i bob meddalwedd darllenwr sgrin
 • Newid ffont, lefel goleuni a lliwiau
 • Allwch chi ddim addasu uchder llinell neu ofod testun

Gwybodaeth Cyswllt ac Adborth

Os ydych angen gwybodaeth am y wefan mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith.

Adrodd problemau hygyrchedd y wefan

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella hygyrchedd y wefan. Os ydych yn dod o hyd i broblem sydd ddim wedi eu rhestru ar y dudalen hon, neu’n meddwl nad ydym yn cwrdd a’n gofynion am reoliadau hygyrchedd, rhowch wybod gan ddefnyddio y ffurflen:

Rhoi gwybod am Broblem Hygyrchedd

Trefniadau Gorfodi

Mae gan y Comisiwn Cyfartaledd a Hawliau Dynol (CCHD) gyfrifoldeb am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd 2018 Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Appiau Symudol) (Rhif 2) ( y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus gyda sut rydym yn ymateb i  gwynion, cysylltwch gyda’r Equality Advisory and Support Service (EASS).

Cysylltu gyda ni dros y ffon neu wyneb yn wyneb

Mae gan ein swyddfeydd gylchedau sain, neu os ydych yn cysylltu gyda ni cyn eich ymweliad, gallwn drefnu bod dehonglwr Iaith Arwyddo Brydeinig (BSL).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch yn unol a Rheoliadau Hygyrchedd 2018 Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Appiau Symudol) (Rhif 2).

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan yn rhannol cydymffurfio gyda  safon AA Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (external link) AA standard, due to the non-compliances listed below:

 • Nid yw pob dogfen PDF yn hygyrch i bob meddalwedd darllenwr sgrin

Cynnwys sydd ddim yn hygyrch

Dyw’r cynnwys a restrir isod ddim yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

 • Nid yw pob dogfen PDF yn hygyrch i bob meddalwedd darllenwr sgrin
 • Does rhai elfenau fframiau iffram ddim gwerthoedd <teitl> y gellir eu defnyddio
 • Nid yw pob cynnwys a nodweddion a ddarperir gan ddarparwyr allanol yn gwbl hygyrch
 • Mae gan rhai dudalenau broblemau alt testun. Mae hyn yn methu meini prawf WCAG 2.1 1.1.1 (Cynnwys sydd ddim mewn testun)
 • Mae gan rhai fideos faterion capsiynu, disgrifio sain. Mae hyn yn methu meini prawf WCAG 21. 1.2 (Cyfryngau amser seiliedig)

Rydym yn anelu i ddatrys y materion a godwyd erbyn Ebrill 09 2023.

Cynnwys sydd ddim o fewn gofynion y rheoliadau hygyrchedd

PDF a dogfenau eraill

Dyw’r rheoliadau hygyrchedd ddim yn gorfodi n ii drwsio PDF neu ddogfenau eraill a gyhoeddwyd cyn 2018 os nad ydynt yn angenrheidiol i’n gwasanaethau.

Cynnwys trydydd person

Mae ein gwefan yn cynnwys cynnwys trydydd person. Nid oes gennym reolaeth dros nac yn gyfrifol am hygyrchedd y cynnwys hwn, ond rydym yn gwneud ein gorau i weithio gyda trydydd person i wella eu hygyrchedd. Gall hyn gynnwys:

 • dolenni i wefannau sydd ddim yn rhai Merthyr.gov.uk

Mapiau ar-lein

 • Does dim gofyn i fapiau ar-lein, gwasanaethau mapio gydymffurfio gyda rheoliadau hygyrchedd.

Gweld rheoliadau hygyrchedd

Beth ydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym bob amser yn edrych ar wella hygyrchedd y wefan hon. Os ydych yn dod o hyd i unrhyw broblemau sydd ddim wedi eu rhestru ar y dudalen hon, neu’n meddwl nad ydym yn cwrdd a gofynion y rheoliadau hygyrchedd.

Adrodd Problem Hygyrchedd

Paratoi y datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar Chwefror 9 2023.

Mae Tim Datblygu Gwefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn cynnal profion hygyrchedd ar gyfer y wefan. Rydym yn rhedeg profion ar bob tudalen gan ddefnyddio yr Erfyn Hygyrchedd Silktide. Rydym yn profi pob tudalen gan ddfnyddio erfyn gwerthuso WAVE ac AXE ac estyniad google chrome.