-->

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful


Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Rieni (GGiD) yn darparu gwybodaeth a chyngor am ystod eang o ofal plant ar gyfer plant o 0-19 oed, i rieni ac i ofalwyr. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am feithrinfeydd dydd, gwarchodwyr plant cofrestredig, clybiau chwarae, grwpiau chwarae cyn-ysgol a grwpiau chwarae plant bach a rhieni. Rydym hefyd yn darparu help a chyngor am dalu am ofal plant a gweithio mewn gofal plant.


Fideo gwybodaeth GGiD Merthyr


Rhianta

Gall eich rôl fel rhiant fod yn anodd ac yn heriol, ond gall hefyd fod yn un o'r rhai mwyaf gwerth chweil.

Gyrfaoedd mewn gofal plant a chwarae

Diddordeb mewn gweithio ym maes gofal plant neu waith chwarae?

Gofal plant

Dewch o hyd i wybodaeth am y gofal plant sydd ar gael i chi ym Merthyr Tudful.

Cymorth i Deuluoedd

Mae Cymorth i Deuluoedd yn grymuso teuluoedd i gyrraedd eu llawn botensial.

Dechrau'n Deg

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen flaenllaw gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y blynyddoedd cynnar ac i deuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed.